• دستور پخت :

    کنگر را با نمک و مقداري آب بپزيد. آنقدر کنگر روي حرارت بماند که ديگر آبي برايش باقي نماندبعد پياز سرخ شده اضافه کنيد و حرارت را خاموش کنيد در ديس بکشيد و ماست چکيده را روي آن بريزيد.