ورزشزمان برحسب دقیقهشدت ورزشییكا
دوچرخه سواري109 کيلومتر بر ساعت 1
دوچرخه سواري1014.5 کيلومتر بر ساعت 2
دوچرخه ثابت10معمولي 2
دراز نشست 10شديد 2
دراز نشست 10معمولي 1
دراز نشست 10ملايم 1
شنا سوئدي 10شديد عضو یكا شوید